TOKAT İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İLAN

İLAN

T.C. 

TOKAT VALİLİĞİ 

Gaziosmanpaşa Ortaokulu Müdürlüğü

                                                                                                                             

                                                                                                                                   08/12/2020 

İLAN

1.     Aşağıda ismi, yeri, geçici teminatı yazılı dükkan 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/d ve 51/g maddesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 20.maddcsi gereğince pazarlık usulü ile kiraya verilecek olup, kiralamada taraflarca Kiralama sözleşmesi - EK2 düzenlenecektir.

2.     İhale 29/12/2020 saat 11.00'da Gaziosmanpaşa Ortaokulu Müdürlüğü binasında yapılacaktır.

3.     İhale şartnamesi Okul Müdürlüğünden 08 - 29 Aralık 2020 tarihleri arasında alınacaktır.

4.     İhaleye girecek şahıslar, ihale günü saat 11.00'a kadar aşağıda yazılı olan ve ihaleye katılacak olanlardan istenilen belgeleri dosya içerisinde kurum Memuru Fatih EKİNCİ'yc teslim edeceklerdir. ( İhale günü saat 11:00 dan sonra gelen katılımcıların hiçbir suretle dosyası kabul edilmeyecek ve ihaleye katılamayacaktır.)

5.     Daha önce dükkân ihalelerine katılmış olup, sözleşme düzenlemeden vazgeçenler, işletme süresi bitmeden işletmeyi bırakmış olanlar ile icra takibi ile işletme bedeli tahsil edilen kişiler ihaleye katılamazlar. Sonradan tespiti yapılanların sözleşmesi idare tarafından tek taraflı olarak feshedilir ve yatırmış olduğu kesin teminatı hâzineye irat kaydedilir.

6.     Gerek ihale öncesinde, gerekse ihale aşamasında, ihaleye fesat karıştıran ya da fesat karıştırma ortamı yaratan katılımcılar ihaleden kesinlikle men edileceklerdir.

7.     İstenilen belgelerin aslı veya noter tasdikli olanları verilecektir. Aslı idarece görülmüş ibaresi olanlar da kabul edilecektir.

8.     İhale Komisyonu Başkanı ve Üyeleri ile birliğin yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin ikinci dereceye kadar kan ve kayın kimseleri ihaleye katılamazlar.

9.     Telgraf, faks ve diğer iletişim araçları ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

10.   İhaleye ancak gerçek kişiler ya da vekilleri vasıtası ile katılabilirler. Şirket, dernek, vakıf vb. tüzel kişilikler katılamazlar. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi zorunludur.

11.   Yüklenicinin değişmesi durumunda; dükkana yapılan sabit tesis masrafları, kullanım süresi ve amortisman dikkate alınarak Okul Aile Birliği, varsa ilgili meslek odası temsilcisinin ve gerektiğinde bilirkişi katılımıyla oluşturulan komisyonca takdir edilen meblağ, eski yükleniciye yeni yüklenici tarafından nakit olarak ödenir.

12.   4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun ihalelere yönelik başvurular başlıklı 54. Maddesine göre; İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını, zarara uğramasının muhtemel olduğu iddia eden aday istekli veya istekli olabilecekler, ilgili kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak kaydıyla idareye şikâyet, kuruma itiraz yapabilir. Şikâyet ve itiraz dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yollarıdır.

 

T.C.

TOKAT VALİLİĞİ

Gaziosmanpaşa Ortaokulu Müdürlüğü

İLAN TUTANAĞI

 

Tokat/Merkez Gaziosmanpaşa Ortaokulu Müdürlüğünün saltası içerisinde yer alan GOP bulvarına cephesi olan İl Sağlık Müdürlüğü Karşısındaki dükkanımız İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 26/11/2020 tarih ve 27001677-165.01-E.17307519 sayılı yazısına istinaden Tokat Valilik Makamının olurları ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/d mad. Gereğince Pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılan dükkan ile ilgili ihale ilanı aşağıda belirtilen yerlerde ilan yoluyla duyurusu yapılmıştır.

 

İLANIN ŞEKLİ

İLANIN TARİHİ

İLANIN YAPILDIĞI YER

İlan Tahtası

08./12/2020 - 29/12/2020 Saat 11.00 İlanın son saatidir.

Tokat/Merkez Gaziosmanpaşa Ortaokulu Müdürlüğünün İlan Panosu ve okulun WEB

sitesi http://tokatgoportaokulu.meb.k12.tr/

Tokat Milli Eğitim Müdürlüğü İlan Panosu ve Tokat Milli Eğitim Müdürlüğünün WEB sitesi http://tokat. meb.gov.tr/

 

UYGUNDUR

08./12/2020

Açıklama: C:\Users\AYSECE~1\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image2.jpeg

 

NOT : 1- İş bu ilan 08/12/2020 tarihinde saat .16:00 ile 29/12/2020 tarihinde saat 11.00'a kadar 21 gün şiire ile Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gaziosmanpaşa Ortaokulu Müdürlüğü ilan panolarında, Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi İnternet sitesi tokat.meb.gov.tr ve Gaziosmanpaşa Ortaokulu Müdürlüğünün resmi İnternet sitesi http://tokatgoportaokulu.meb.kl2.tr/ilan edilecektir.

 İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENİLEN BELGELER

1-    T.C. Vatandaşı olmak.

2-     Nüfus cüzdanının fotokopisi.

3-     Tebligat için İkametgâh Belgesinin Aslı. (İkametgâh Belgesi İ( Bir) aydan eski olmayacaktır.)

4-     Sabıka kaydı 1 (Bir) aydan eski olmamak ve sabıka kaydı var ise suçun nitelikleri belirtilecek)

5-     Söz konusu kiralanacak dükkanın muhammen bedelin % 3 u kadar geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya herhangi bir bankadan alınacak Teminat Mektubunun aslı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesinde belirtilen değerler teminat olarak kabul edilecektir. (Kiralanacak dükkanın muhammen bedeli 16.800 TL olup, bu bedele ait geçici teminat bedeli 510 TL'dir. 510 TL geçici teminatın Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacak ve Geçici teminat dekontu ihale dosyası ile birlikte okul idaresine verilecektir.)

5-     İhaleden men yasağı almadığına dair son I (Bir) ay içinde alınmış belge. (Tokat Esnaf ve Sanatkârlar Odasından alınacak).

6-     İhaleye katılacak olan kişiye ait son 1 (Bir)av içinde alınmış vergi borcu yoktur belgesi.

NOT: 1 -İhale dosyasına öncelikle yukarıda istenilen belgelerin asıIları konacaktır. Fotokopisi istenilen belgelerin asılları ise ihale komisyonu tarafından istenmesi halinde ihale komisyonuna sunulmak üzere, ihaleye katılacak kişilerin yanlarında hazır bulundurulacaktır.

 

Hükümet Konağı Kat 3 Merkez/Tokat - (0356) 214 10 17

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.