TOKAT İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

26 Haziran Ortaokulu Kantin İlan ve İlan Tutanağı

26 Haziran Ortaokulu Kantin İlan ve İlan Tutanağı

T.C.

TOKAT VALİLİĞİ

26 Haziran Ortaokulu

 

 

 

 

 

İLAN TUTANAĞI

 

 Tokat/Merkez 26 Haziran Ortaokulu Müdürlüğünün Okul Kantininin İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 23/11/2021 tarih ve 37412547 sayılı yazısına istinaden Tokat Valilik Makamının olurları ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/d mad. Gereğince Pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılan Okul Öğrenci kantini ile ilgili ihale ilanı aşağıda belirtilen yerlerde ilan yoluyla duyurusu yapılmıştır. 

 

İLANIN ŞEKLİ

İLANIN TARİHİ

İLANIN YAPILDIĞI YER

İlan Tahtası

06/01/2022 -16/01/2022

Saat 17:00 İlanın son saatidir.

-          Tokat/Merkez
26 Haziran Ortaokulu Müdürlüğünün İlan Panosu ve okulun WEB sitesi https://26haziranortaokulu.meb.k12.tr/

 

-          Tokat Milli Eğitim Müdürlüğü İlan Panosu ve Tokat Milli Eğitim Müdürlüğünün WEB sitesi http://tokat.meb.gov.tr/

 

 

 

 

 

UYGUNDUR

        06/01/2022

 

Bekir Hüseyin ÇEVİK

Okul Müdürü

 

 

 

 

 

 

T.C.

TOKAT VALİLİĞİ

26 Haziran Ortaokulu

 

                                                                            06/01/2022

İ L A N

1.      Aşağıda ismi, yeri, geçici teminatı yazılı okul kantini 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/d ve 51/g maddesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 20. maddesi gereğince pazarlık usulü ile kiraya verilecek olup, kiralamada taraflarca Kiralama sözleşmesi ? EK 2 düzenlenecektir.

2.      İhale 17/01/2022 saat 14:30'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü Proje odasında yapılacaktır.

3.      İhale şartnamesi Okul Müdürlüğünden 06/01/2022 - 16/01/2022 tarihleri arasında alınacaktır.

4.      İhaleye girecek şahıslar, ihale günü saat 14:30'a kadar aşağıda yazılı olan ve ihaleye katılacak olanlardan istenilen belgeleri dosya içerisinde kurum amirine teslim edeceklerdir. ( İhale günü saat 14:30 dan sonra gelen katılımcıların hiçbir suretle dosyası kabul edilmeyecek ve ihaleye katılamayacaktır.)

5.      Daha önce resmi ihalelere katılmış olup, sözleşme düzenlemeden vazgeçenler, işletme süresi bitmeden işletmeyi bırakmış olanlar ile icra takibi ile işletme bedeli tahsil edilen kişiler ihaleye katılamazlar.

6.      Gerek ihale öncesinde, gerekse ihale aşamasında, ihaleye fesat karıştıran ya da fesat karıştırma ortamı yaratan katılımcılar ihaleden kesinlikle men edileceklerdir.

7.      İstenilen belgelerin aslı ve fotokopisi yanlarında bulunacak. Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tasdikli Aslı idarece görülmüş ibaresi olanlar da kabul edilecektir.

8.      İhale Komisyonu Başkanı ve Üyeleri ile birliğin yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin ikinci dereceye kadar kan ve kayın kimseleri ihaleye katılamazlar.

9.      Telgraf, faks ve diğer iletişim araçları ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

10.  İhaleye ancak gerçek kişiler katılabilir.

11.  Okul Öğrenci mevcudu yaklaşık olarak: 1200,  Okul Personel mevcudu:78'dir.

12.  Okul kantin alanı:49 m2'dir.

13.  Yüklenicinin değişmesi durumunda; kantine yapılan sabit tesis masrafları, kullanım süresi ve amortisman dikkate alınarak Okul Aile Birliği, varsa ilgili meslek odası temsilcisinin ve gerektiğinde bilirkişi katılımıyla oluşturulan komisyonca takdir edilen meblağ, eski yükleniciye yeni yüklenici tarafından nakit olarak ödenir.

14.  4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun ihalelere yönelik başvurular başlıklı 54. Maddesine göre; İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını, zarara uğramasının muhtemel olduğu iddia eden aday istekli veya istekli olabilecekler, ilgili kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak kaydıyla idareye şikâyet, kuruma itiraz yapabilir. Şikâyet ve itiraz dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yollarıdır.

15.  İhaleye girecek şahıslar 10/03/2016 tarihli ve 2852893 sayılı Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar konulu Genelge hükümlerini kabul etmiş sayılır

NOT     : 1- İş bu ilan 06/01/2022 tarihinde saat 12:00 ile 16/01/2022 tarihinde saat 17:00'a kadar 10 gün süre ile Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 26 Haziran Ortaokulu Müdürlüğü ilan panolarında, Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi İnternet sitesi http://tokat.meb.gov.tr/ve 26 Haziran Ortaokulu Müdürlüğü'nün resmi İnternet sitesi https://26haziranortaokulu.meb.k12.tr/  ilan edilecektir

İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENİLEN BELGELER

 

1- T.C. Vatandaşı olmak.

2- Nüfus cüzdanının fotokopisi.

3- Tebligat için İkametgâh Belgesinin Aslı.  ( İkametgâh Belgesi son 1 ( Bir ) ay içerisinde alınması.)

4- Sabıka kaydı 1 (Bir)  aydan eski olmamak ve sabıka kaydı var ise suçun nitelikleri belirtilecek)

5- Kantin kiralama ihalelerinde katılımcılardan, 05/06/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış ustalık belgesi, iş yeri açma belgesi, kalfalık belgesi, kurs bitirme belgelerinden en az biri.

6- Söz konusu kiralanacak okul kantininin muhammen bedelin % 3 ü kadar geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya herhangi bir bankadan alınacak Teminat Mektubunun aslı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesinde belirtilen değerler teminat olarak kabul edilecektir. (Kiralanacak okul kantininin muhammen bedeli 18,000.00 TL olup, bu bedele ait geçici teminat bedeli 540,00 TL dir. 540,00 TL geçici teminatın Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacak ve Geçici teminat dekontu ihale dosyası ile birlikte okul idaresine verilecektir.)

7- İhaleyi kazanan şahıs ihale bedelinin %3 ü tekrar hesaplanarak Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatıracaktır.

8- Herhangi bir sağlık kurum veya kuruluşundan son 6 (Altı) ay içerisinde alınmış olan sağlık raporu.

9- Adına kayıtlı başka bir okul kantin işletmesi olmadığına dair son 1 (Bir) ay içinde alınmış belge. (Milli Eğitim Müdürlüğünden alınacak)

10- İhaleden men yasağı almadığına dair son 1 (Bir) ay içinde alınmış belge. (Tokat Esnaf ve Sanatkârlar Odasından alınacak).

11- İhaleye katılacak olan kişiye ait son 1 (Bir) ay içinde alınmış vergi borcu yoktur belgesi.

12- Odaya kayıtlı olan katılımcıların bağlı olduğu Esnaf Odasından kayıt belgesi.

NOT: 1- İhale dosyasına öncelikle yukarıda istenilen belgelerin asılları konacaktır. Fotokopisi istenilen belgelerin asılları ise ihale komisyonu tarafından istenmesi halinde ihale komisyonuna sunulmak üzere, ihaleye katılacak kişilerin yanlarında hazır bulundurulacaktır.

Hükümet Konağı Kat 3 Merkez/Tokat - (0356) 214 10 17

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.