TOKAT İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Şehit Mehmet Han Anadolu Lisesi Müdürlüğü İlan Tutanağı

Şehit Mehmet Han Anadolu Lisesi Müdürlüğü İlan Tutanağı

T.C.

TOKAT VALİLİĞİ

Şehit Mehmet Han Anadolu Lisesi Müdürlüğü

 

 

İLAN TUTANAĞI

 

Tokat/Merkez Şehit Mehmet Han Anadolu Lisesi Müdürlüğü okul kantininin İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 10/12/2021 tarih ve 20-38724826 sayılı yazısına istinaden Tokat Valilik Makamının olurları ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/d ve 51/g maddesi gereğince  " Açık Teklif Verme ve Pazarlık Usulü" hükümleri çerçevesinde ihaleye çıkarılan okul öğrenci kantini ile ilgili ihale ilanı aşağıda belirtilen yerlerde ilan yoluyla duyurusu yapılmıştır.

 

 

İLANIN ŞEKLİ

İLANIN TARİHİ

İLANIN YAPILDIĞI YER

Kurum İlan Tahtası ve

WEB sitesi

04/01/2022 - 14/01/2022

Saat 17.00 İlanın son saatidir.

-  Tokat Milli Eğitim Müdürlüğü İlan Panosu ve Tokat Milli Eğitim Müdürlüğünün WEB sitesi (http://tokat.meb.gov.tr/)

-  Tokat/Merkez Şehit Mehmet Han Anadolu Lisesi Müdürlüğünün İlan Panosu ve okulun WEB sitesi (http://tokatsmhal.meb.k12.tr/)

 

 

 

 

                         04/01/2022

(İMZA)

H.Hamit AKIN

Okul Müdürü

 

 

 

 

 

T.C.

TOKAT VALİLİĞİ

Şehit Mehmet Han Anadolu Lisesi Müdürlüğü

 

04.01.2022

KANTİN İŞLETME (KİRALAMA) İHALE İLANI

 

      Şehit Mehmet Han Anadolu Lisesi kantini, 09/02/2021 tarihli ve 28199 Sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği doğrultusunda kurulan ihale komisyonunca, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/d ve 51/g maddesi gereğince " Açık Teklif Verme ve Pazarlık Usulü" hükümleri çerçevesinde yapılacak ihale ile kiraya verilecektir. Kiralamada taraflarca Kira Sözleşmesi ? Ek 2 düzenlenecektir.

1)        İhale 17/01/2022 tarihinde saat 15.00'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Ofisi odasında yapılacaktır.

2)        Kantin İhale Şartnamesi 06-14 Ocak 2022 tarihleri arasında okul memuru Musa ÖZSOY'dan alacaklardır.

3)        İhaleye katılacak gerçek kişi müstecirler Kantin İhale Şartnamesinde bulunan hükümlerin tüm maddelerini okumuş ve kabullenmiş sayılırlar. İleride bu düzenlemelerin aksine hiçbir hak talep edemez ve itirazda bulunamazlar.

4)        İhaleye katılacak gerçek kişi müstecirler, ihale günü saat 14.00'a kadar ihaleye katılacak olanlardan istenilen belgeleri dosya içerisine koymak suretiyle A4 boyutunda kapalı zarf içerisinde okul memuru Musa ÖZSOY'a teslim edeceklerdir. Dosyasını kapalı zarf içerisinde teslim eden katılımcılara Dosya Teslim Alındı Belgesi verilecektir. (Belgelerin içerisine konulduğu dosya A4 boyutunda kapalı zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin T.C. Kimlik No, adı, soyadı, cep telefonu ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır.)

5)        İhale günü saat 14.00'dan sonra gelen katılımcıların dosyaları hiçbir suretle kabul edilmeyecek ve bu kişiler ihaleye katılamayacaktır.

6)        Gerek ihale öncesinde, gerekse ihale esnasında ihaleye fesat karıştıran ya da fesat fesat karıştırma ortamı oluşturan katılımcılar ihaleden kesinlikle men edileceklerdir.

7)        İstenilen belgelerin aslı veya noter tasdikli olanları verilecektir. Aslı idarece görülmüştür ibaresi olanlarda kabul edilecektir.

8)        İhale Komisyonu Başkanı, Üyeleri ile Okul Aile Birliğinin Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve kayın (sıhri) hısımları ihaleye katılamazlar.

9)        Daha önce kantin ihalelerine katılmış olup icra takibi ile işletme bedeli tahsil edilen kişiler, ihaleye katılamazlar.

10)    İhaleye telgraf, faks ve diğer iletişim araçları ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

11)    İhaleye ancak T.C. Vatandaşı olan gerçek kişiler katılabilir. Bu nedenle Şirketler, Dernekler, Vakıf ve Birlikler ihaleye katılamaz.

12)    İhaleye katılacaklar, ihalenin yapılacağı gün ve saatte bizzat kendileri ihale yerinde hazır bulunacaktır. Ayrıca komisyona teklif verecek ve pazarlık işlemine katılacaktır. ( Vekâlet ile ihaleye girilemeyecektir)

13)    Okul öğrenci mevcudu yaklaşık olarak 810, okul personel mevcudu ise 46'dır.

14)    Okul kantin alanı 84.90  M2'dir.

15)    Kantinde bulunan eşyalar için demirbaş bedeli yoktur. Yükleniciye okul idaresi tarafından tutanakla verilen demirbaşlar sözleşme bitiminde kantin ihale şartnamesinde belirtilen açıklamalar doğrultusunda tutanakla teslim alınacaktır. Yüklenicinin kendine ait taşınır malları çıkış durumunda kendisi tarafından boşaltılacaktır.

16)     İhaleye katılacak şahıslar 10/03/2016 tarih ve 2852893 sayılı Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar Konulu Genelge ve Okul Sağlığı Bilim Kurulu Karar Tutanağında belirtilen hükümleri kabul etmiş sayılırlar.

17)    Kantinin yüklenici tarafından işletilme süresi Kira Sözleşmesi ? Ek 2'nin düzenlenmek suretiyle kantin yerinin fiilen teslim edildiği tarihten itibaren başlar ve 5 yıldır.

18)    Kantini daha verimli kullanmak, hizmet kalitesini artırmak, fiziki ortamı ve estetiğini geliştirmek amacıyla idarenin olumlu görüşü alınmak suretiyle, kantinin genel görünüm ve ahengi ile binanın fiziki ve estetik yapısını bozmadan kantin alanında yapılacak onarım, değişiklik ve yenilik, donatım malzemesi alımı vb. diğer tüm masraflar ihaleyi kazanan müstecir tarafından karşılanacaktır. Okul idaresinden ve Okul Aile Birliğinde yapılan herhangi bir masrafın karşılanması talebinde bulunamayacaktır.

19)    Okul idaresinin olumlu görüşünü almak suretiyle, boya, badana gibi küçük onarımlarını yapabilir. Yapılacak küçük onarım giderleri ile ilgili hiçbir masraf müstecir tarafından okul idaresi, birlik yönetimi ve yeni kiracıdan hiçbir suretle talep edilemez.

20)    4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun ihalelere yönelik başvurular başlıklı 54. Maddesine göre; İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını, zarara uğramasının muhtemel olduğu iddia eden aday istekli veya istekli olabilecekler, ilgili kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak kaydıyla idareye şikâyet, kuruma itiraz yapabilir. Şikâyet ve itiraz dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yollarıdır.

NOT:1

        İş bu ilan 04/01/2022 tarihinde saat 15.30 ile 14/01/2022 tarihinde saat 17.00'a kadar 10  gün süre ile Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şehit Mehmet Han Anadolu Lisesi Müdürlüğü ilan panolarında, Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ( http://tokat.meb.gov.tr )  resmi internet sitesi ve Şehit Mehmet Han Anadolu Lisesi Müdürlüğü'nün (http://tokatsmhal.meb.k12.tr) resmi internet sitesinden ilan edilecektir.

NOT:2

İhale dosyasına öncelikle yukarıda istenilen belgelerin asılları konacaktır. Fotokopisi istenilen belgelerin asılları ise ihale komisyonu tarafından istenmesi halinde ihale komisyonuna sunulmak üzere, ihaleye katılacak kişilerin yanlarında hazır bulundurulacaktır.

NOT:3

1-        İhaleyi alan müstecir 1 takvim yılını doldurmadan işletmeden vazgeçtiği takdirde sabit tesis masrafı adı altında hiçbir hak talep etmeyecektir. Bu durumda 1 yıllık kirayı peşin olarak ödemekle yükümlüdür.

2-        İhaleyi alan istekli sözleşme imzalamaz ise geçici teminatı gelir kaydedilecek ve kendisine ödenmeyecektir.

3-        İhalede en yüksek teklifi veren katılımcı sözleşme imzalamaz ise, sözleşme en yüksek teklifi veren ikinci katılımcı ile imzalanacaktır.

4-        İhalede en yüksek ikinci teklifi veren katılımcının geçici teminatı en yüksek teklif vererek ihaleyi alan katılımcı ile sözleşme imzalanıncaya kadar iade edilmez.

5-        İhalede en yüksek ikinci teklifi veren katılımcı da süresi içinde sözleşme imzalamaz ise geçici teminatı gelir kaydedilecek ve kendisine ödenmeyecektir.

 

İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENİLEN BELGELER

 

İhaleye katılmak için başvuracak gerçek kişilerde aranılacak özellikler ile ihale komisyonuna ibraz etmeleri gereken belgeler aşağıda sıralanmıştır.

 

1)        Nüfus Cüzdanı fotokopisi .(Aslı idarece görülmüştür ibaresi bulunan kabul edilecektir.)

2)        Nüfus Kayıt Belgesi. (Son bir ay içinde alınmış olması gerekir, E-devletten alınabilir.)

3)        Yerleşim Yeri Belgesi. (Son bir ay içinde alınmış olması gerekir, E-devletten alınabilir.)

4)        Adli Sicil Arşiv Kaydı.  (Son bir ay içinde alınmış olması gerekir, Cumhuriyet Savcılığından veya E-devletten alınabilir.)

5)        Sağlık Raporu. (Herhangi bir sağlık kurum ve kuruluşundan son bir ay içinde alınmış olması gerekir.)

6)        Vadesi Geçmiş Borç Durumunu Gösterir Belge - Borcu Yoktur Belgesi. (Son 15 gün içinde alınmış olması gerekir, Defterdarlık Vergi Dairesi Müdürlüğünden veya E-devletten alınabilir.)

7)        Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 20. maddesinin 4. fıkrasına göre yapılacak ihale ve işlemlerde katılımcılardan 05/06/1986 tarih ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, Kalfalık Belgesi, Kurs Bitirme Belgelerinden en az birine sahip olması şartı aranacaktır. (Belgenin aslını ihale aşamasında ihaleye katılacak kişi yanında bulunduracaktır.)

8)        İhaleden men yasağı almadığına dair belge. (Son bir ay içinde alınmış olması gerekir, Tokat Esnaf ve Sanatkârları Birlik Başkanlığından alınacaktır.)

9)        Sicil Tasdiknamesi (Son bir ay içinde alınmış olması gerekir, Tokat Esnaf ve Sanatkârları Birlik Başkanlığından alınacaktır.)

10)    Mesleki Faaliyet Belgesi - Oda Kayıtlı Belgesi  (Son bir ay içinde alınmış olması gerekir, bağlı oldukları Esnaf Odasından alınacaktır.

11)    Kantin ihalesine katılacak olan gerçek kişi müstecirin adına kayıtlı başka bir okul kantini işletmesi olmadığını gösteren belge (Son 1 ay içinde alınmış olması gerekir, İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınabilir.)

12)    Söz konusu kiralanacak okul kantininin muhammen bedelin % 3'ü kadar geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu veya herhangi bir bankadan alınacak Teminat Mektubunun aslı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde belirtilen değerler teminat olarak kabul edilecektir. (Kiralanacak okul kantininin muhammen bedeli 45.000.00 TL olup, bu bedele ait geçici teminat bedeli 1.350.00 TL'dir. (1.350.00 TL Geçici Teminat Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacak ve Geçici Teminat Dekontu ihale dosyası ile birlikte okul idaresine verilecektir.)

 

Hükümet Konağı Kat 3 Merkez/Tokat - (0356) 214 10 17

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.